:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ชื่อ: เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ระบบทางไกล) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพ

7 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก... มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพ  เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ระบบทางไกล) 

 ปริญญาตรี มี 2 คณะ 3 สาขา 

1. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาโท มี 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบันฑิต MBA)

2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร