:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318

ยุทธศาสตร์โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 “ประชาชนเป็นสุข สังคมเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ชุมชนมีส่วนร่วม

1.2 ส่งเสริมระบบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรและชุมชน นำหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในการบริหาร และการดำเนินชีวิต

1.4 ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ทางหลวงชนบท ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนสำหรับใช้ในการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนและเพื่อรองรับ

การเติบโตของชุมชน

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน จัดให้มีแหล่งน้ำ เพื่อกิน เพื่อใช้ และการเกษตรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และความต้องการของชุมชน

2.3 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขบำรุงรักษา ระบบท่อระบายน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน รวมทั้งพื้นที่ทางเกษตร

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเกษตร การรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อจำหน่ายเองและหาช่องทาง

ในการจัดจำหน่าย

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิต

3.4ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรและธรรมชาติ เพื่อให้มีจำนวนคนเดินทางเข้ามาในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจการค้าขายให้ดีขึ้น

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชนหันมาปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นสินทรัพย์ในอนาคต

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน

4.1 ช่วยให้คนในชุมชน เข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆของรัฐ และทุก ๆเรื่องที่จะส่งเสริมได้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

4.2 จัดให้มีระบบบริการฉุกเฉิน เช่น รถบริการรับ – ส่งผู้ป่วย มีระบบบรรเทาภัยช่วยเหลือและบริการที่รวดเร็ว

4.3 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด

 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

5.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดหาสื่อการเรียน การสอนที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กอย่างเพียงพอ

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ และกิจกรรมให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม บทบาทของเยาวชนที่ดี เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชนให้ออกกำลังกาย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในชุมชนเพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชน

5.4 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วน จัดให้มีลานกีฬาสำหรับการออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีมีมาตรฐาน

5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้มีกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

6.1 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่า ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ระบบนิเวศในชุมชนสมบูรณ์ขึ้น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลให้สวยงามน่าอยู่ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและรองรับการท่องเที่ยว

6.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนนทางเดินเท้าและที่สาธารณะ

  

นโยบายด้านการพัฒนา

  1) นโยบายด้านการบริหารจัดการ

1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ชุมชนมีส่วนร่วม

1.2 ส่งเสริมระบบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรและชุมชน นำหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในการบริหาร และการดำเนินชีวิต

1.4 ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

 

2) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ทางหลวงชนบท ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนสำหรับใช้ในการเกษตร เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนและเพื่อรองรับ

การเติบโตของชุมชน

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน จัดให้มีแหล่งน้ำ เพื่อกิน เพื่อใช้ และการเกษตรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และความต้องการของชุมชน

2.3 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขบำรุงรักษา ระบบท่อระบายน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน รวมทั้งพื้นที่ทางเกษตร

2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน

 

3) นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเกษตร การรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อจำหน่ายเองและหาช่องทาง

ในการจัดจำหน่าย

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิต

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ เพื่อให้มีจำนวนคนเดินทางเข้ามาในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ      

การค้าขายให้ดีขึ้น

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชนหันมาปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นสินทรัพย์ในอนาคต

 

4) นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน

4.1 ช่วยให้คนในชุมชน เข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆของรัฐ และทุก ๆเรื่องที่จะส่งเสริมได้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

4.2 จัดให้มีระบบบริการฉุกเฉิน เช่น รถบริการรับ – ส่งผู้ป่วย มีระบบบรรเทาภัยช่วยเหลือและบริการที่รวดเร็ว

4.3 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด

 

5) นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา

5.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดหาสื่อการเรียน การสอนที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กอย่างเพียงพอ

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ และกิจกรรมให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม บทบาทของเยาวชนที่ดี เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชนให้ออกกำลังกาย โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในชุมชนเพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชน

5.4 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วน จัดให้มีลานกีฬาสำหรับการออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีมีมาตรฐาน

5.5 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้มีกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

6) นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

6.1 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่า ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ระบบนิเวศในชุมชนสมบูรณ์ขึ้น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

6.2 ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลให้สวยงามน่าอยู่ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและรองรับการท่องเที่ยว

6.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

6.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนนทางเดินเท้าและที่สาธารณะ