:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสโรชา ติ๊บถาวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
055-624247 ต่อ 0