:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประเสริฐ ใจอ้าย
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
086-2179117 /055-624247 ต่อ 0
นางธัญชนก คงนาน
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-0419031 /055-624247 ต่อ 0
นายอุลัย สิทธิกรม
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
087-8497046 /055-624247 ต่อ 0
นายเซ็ง มังเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
062-0906083 /055-624247 ต่อ 0
นายสมบูรณ์ สาริบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
098-0450575 /055-624247 ต่อ 0
นายอุไร แสนวงศ์ใน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
090-1954042 /055-624247 ต่อ 0
นายบุญมี ท้าวชัยวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
096-2846840 /055-624247 ต่อ 0
นายทรงพล จักรบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
082-8860979 /055-624247 ต่อ 0
นายรณกร บันดิต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
084-4913227 /055-624247 ต่อ 0
นายเทน รักสันติธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
093-0968929 /055-624247 ต่อ 0
นายนิคม ช่างขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
084-5066927 /055-624247 ต่อ 0
นายธวัช กันทะปริง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-10412817 /055-624247 ต่อ 0