:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
กองคลัง
นางสำเนียง ศรีนาราง
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-0459547 /055-624247 ต่อ 16
นางวิมล แก้วจาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
055-624247 ต่อ 16
นายจักรพงศ์ สิทธิวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
055-624247 ต่อ 16
นางมณีรัตน์ เทพวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
055-624247 ต่อ 16
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ /ชำนาญการ
055-624247 ต่อ 17
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
055-624247 ต่อ 16
นางสาวสาวิตรี ขีดขั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
055-624247 ต่อ 17
นายเกรียงไกร กาวิละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
055-624247 ต่อ 17
นางสาวฉวีวรรณ สมเชื้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 16
นางสาวฐาศิณี แก้วมาตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 16
นางสาวกรรณิกา แก้วมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 16