:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
กองการศึกษา
นางสาวกาญจนา แก้ววรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
085-0526935 /055-624247 ต่อ 13
นางสาวกมลวรรณ เอื้องเพ็ชร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
055-624247 ต่อ 15
นางปพิชญา วงอ้ายตาล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
055-624247 ต่อ 15
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิวรัตน์ แสนโกด
ครู ศพด.บ้านใหม่ชัยมงคล
055-624247 ต่อ 15
นางสุนันท์ หมั่นวงศ์
ครู ศพด.วัดม่อนศรีสมบุรณาราม
055-624247 ต่อ 15
นางสาวนฤมล ปวงคำ
ครู ศพด.บ้านใหม่ชัยมงคล
055-624247 ต่อ 15
นายธีรวิทย์ ทองเณร
ครู ศพด.บ้านใหม่ชัยมงคล
055-624247 ต่อ 15
นางวิภู บันดิต
ครู ศพด.วัดม่อนศรีสมบุรณาราม
055-624247 ต่อ 15
นางรุ่งทิพย์ ปานแก้ว
ครู ศพด.วัดสามหลัง
055-624247 ต่อ 15
นางสาวกาญจนา เลาคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านใหม่ชัยมงคล
055-624247 ต่อ 15
นางสาวมาลา วิชัยมูล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดม่อนศรีสมบุรณาราม
055-624247 ต่อ 15
นางฤทัยรัตน์ สิทธิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามหลัง
055-624247 ต่อ 15
นายสุเมธ เขียวสด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 15
นางสาวสุชาวดี เกตุขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศพด.วัดสามหลัง
055-624247 ต่อ 15