:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
กองช่าง
นายสมชาติ สำลีปั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
095-2354996 /055-624247 ต่อ 18
นางวิจิตรา ศรีฟัก
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
082-1751937 /055-624247 ต่อ 18
นางสาวชฎาวัลย์ แก้วปลั่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
055-624247 ต่อ 18
นายกฤต ขีดเขียน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
055-624247 ต่อ 18
ว่าง
นายช่างโยธา
055-624247 ต่อ 18
นายสุรเชษฐ์ ผ่านอ้น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
055-624247 ต่อ 18
นายวีระโชติ แก้วมณี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
055-624247 ต่อ 18
ว่าง
คนงาน (ทั่วไป)
055-624247 ต่อ 18
นายจรัล วรรณเครือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 18
นายอำพล ลาดสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 18
นายสมชาย สะอาดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 18
นายพนม สอนตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 18
นายสมบัติ ท้าวชัยวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 18
นางสาวศุภาพิชญ์ อุสาพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 18