:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
คณะผู้บริหาร
นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย
นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
094-7419268 /055-624247 ต่อ 11
นายสมศักดิ์ คำดี
รองนายกเทศมนตรี
094-7342704 /055-624247 ต่อ 19
นางสุภา วงศ์เครือ
รองนายกเทศมนตรี
089-5667248 /055624247 ต่อ 19
นายภานุวัฒน์ คำพิละเมา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
090-9631937 /055-624247 ต่อ 19
นายแกะ แบบจัตุรัส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-0452825 /055-624247 ต่อ 19