:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
ข้อมูลผู้บริหาร
นายภูริทัศน์ เครือคำอ้าย
นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
094-7419268 /055-624247 ต่อ 11
นายสมศักดิ์ คำดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
094-7342704 /055-624247 ต่อ 19
นางสุภา วงศ์เครือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
089-5667248 /055624247 ต่อ 19
นายภานุวัฒน์ คำพิละเมา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
090-9631937 /055-624247 ต่อ 19
นายแกะ แบบจัตุรัส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
081-0452825 /055-624247 ต่อ 19
นายแสวง ฤกษ์ดี
ปลัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
086-3159269 /055624247 ต่อ 12
นางอนัญญา จีนะวุฒิ
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
0847105479 /055624247 ต่อ 23
นายคมสันต์ แผลงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
091-0280308 /055624247 ต่อ 14
นางสำเนียง ศรีนาราง
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-0459547 /055624247 ต่อ 16
นายสมชาติ สำลีปั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
095-2354996 /055-624247 ต่อ 18
นางธนิสสรา ปัญญาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
092-6029899 /055624247 ต่อ 22
นางสาวกาญจนา แก้ววรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
085-0526935 055-624247 ต่อ 13
นางศรินยา ทานะแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
081-0366226 /055-624247 ต่อ 14
นางวิจิตรา ศรีฟัก
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
095-2354996 /055-624247 ต่อ 18
นางวิมล แก้วจาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
082-4045879 /055624247 ต่อ 16
นางพยอม ชาญเพราะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
055-624247 ต่อ 14
นางธนิสสรา ปัญญาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
092-6029899 /055624247 ต่อ 22