:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
หัวหน้าส่วนราชการ
นายแสวง ฤกษ์ดี
ปลัดเทศบาล
086-3159269 /055624247 ต่อ 12
นางอนัญญา จีนะวุฒิ
รองปลัดเทศบาล
0847105479 /055624247 ต่อ 23
นายคมสันต์ แผลงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
091-0280308 /055624247 ต่อ 14
นางสำเนียง ศรีนาราง
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-0459547 /055624247 ต่อ 16
นายสมชาติ สำลีปั้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
095-2354996 /055-624247 ต่อ 18
นางธนิสสรา ปัญญาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
092-6029899 /055624247 ต่อ 22
นางสาวกาญจนา แก้ววรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
085-0526935 055-624247 ต่อ 13
นางศรินยา ทานะแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
081-0366226 /055-624247 ต่อ 14
นางวิมล แก้วจาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
082-4045879055624247 ต่อ 16
นางวิจิตรา ศรีฟัก
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
095-2354996 /055-624247 ต่อ 18
นางธนิสสรา ปัญญาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
092-6029899 /055624247 ต่อ 22
นางพยอม ชาญเพราะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0861020982 /055624247 ต่อ 14