:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
สำนักปลัด
นายคมสันต์ แผลงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
091-0280308 /055-624247 ต่อ 14
นางศรินยา ทานะแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
081-0366226 /055-624247 ต่อ 14
นางพยอม ชาญเพราะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
055-624247 ต่อ 14
นายอนุสรณ์ วีระ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
055-953318
นายประเสริฐ กาฝาก
นิติกรชำนาญการ
055-624247 ต่อ 14
นางวรรณิภา สิทธิวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
055-624247 ต่อ 14
นางสาวจิตรลดา ฝั้นเครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
055-624247 ต่อ 14
นางสาวปรียานุช อินทรบ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
055-624247 ต่อ 0
นางสาวธัญรดา มะโน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
055-624247 ต่อ 14
นางอภิรดี พรจันทรารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
055-624247 ต่อ 14
นางสาวคนิตา ชัยภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
055-624247 ต่อ 0
นางสาวนุชนภางค์ แสงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
055-624247 ต่อ 14
นายบุญญฤทธิ์ ชุมภู
พนักงานขับรถยนต์
055-624247 ต่อ 14
นายสราวุธ สำราญจิต
พนักงานขับรถยนต์กู้ภัย
055-953318
นายวุฒิชัย ทัศมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
055-953318
นายดำ เทศบุรี
พนักงานดับเพลิง
055-953318
นายสิงห์ อินเลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
055-624247 ต่อ 14
นางสาวกลิ่นเกษร พรมมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
055-624247 ต่อ 14
นางนฤมล อุสาพรม
นักการ
055-624247 ต่อ 14
นางจันทร์ ชมภูยศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 14
นายณัฐวัตร เทศบุรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-953318
นายนิวัฒน์ ฝั้นเครือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-953318
นายพลกฤต เรืองหลำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-953318
นายถาวร ปัญญากุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-953318
จุฑามาศ จงอยู่เย็น
พนักงานจ้างเหมา
055-624247