:
เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 055-624247 โทรสาร (FAX) : 055-953313 เบอร์ฉุกเฉิน : 055-953318
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางธนิสสรา ปัญญาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
092-6029899 /055-624247 ต่อ 22
นางธนิสสรา ปัญญาเครือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
092-6029899 /055-624247 ต่อ 22
นางสาวปาณัท แสงศร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
055-624247 ต่อ 22
นายวัชระ ขีดขั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
055-624247 ต่อ 22
นางสาวรสสุคนธ์ ติ๊บประสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
055-624247 ต่อ 22
ว่าง
คนงาน (ทั่วไป)
055-624247 ต่อ 22
ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
055-624247 ต่อ 22
นายสุรชัย ทุ่งคำ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
055-624247 ต่อ 22
นางสาวบัวลอย ขัดคำวงศ์
พนักงานเก็บขยะ
055-624247 ต่อ 22
นายประทีป คัดสาย
พนักงานเก็บขยะ
055-624247 ต่อ 22
นางบุญถึง วงศ์เมืองแก่น
พนักงานเก็บขยะ
055-624247 ต่อ 22
นายสุริยา นาหุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 22
นางสาวสุภัสสร เงินคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 22
นายอินทร์จ๋อน ติ๊บปะระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 22
นาย สมปอง แก้วอิ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
055-624247 ต่อ 22